Mennesker og samfunn

Aktsomhetsvurderinger som utgangspunkt

Våre kunder skal være trygge på at produktene som blir produsert gjennom Tempo Trading stammer fra verdikjeder som ivaretar menneske- og arbeidstakerrettigheter og som har nulltoleranse for korrupsjon.

Mennesker og samfunn

En viktig del av hvordan vi jobber for å sikre ansvarlighet, er vårt rammeverk for gjennomføring av aktsomhetsvurderinger. Som heleid datterselskap av Dalema, følger Tempo Trading Dalema Gruppen sin overordnede veileder for aktsomhetsvurderinger ved innkjøp og produksjon av egne merkevarer. Dette rammeverket er basert på FNs veiledende prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter (UNGP) og OECDs retningslinjer for flernasjonale selskaper.

Vårt arbeid med aktsomhetsvurderinger er forankret i organisasjonen, og vi har tydelige regler for hvordan vi skal jobbe for en ansvarlig forretningspraksis. Våre etiske retningslinjer for leverandører, som utgjør en del av våre innkjøpsavtaler, setter klare føringer for hvordan leverandører skal oppføre seg, og vi har også etablert rutiner for vurdering og godkjennelse av leverandører.

Vår leverandørstyringsplattform Worldfavor gir oss fullstendig og risikoklassifisert oversikt over vår leverandørkjede. Dette gjør det enkelt å rette innsats der hvor risiko er størst og iverksette tiltak som reflekterer de utfordringene vi faktisk står overfor i hvert enkelt tilfelle. Data henter vi fra leverandørenes egenbesvarelse av våre spørreskjemaer, rapporter fra revisjoner utført av vårt datterselskap Opal Trading og innsikt fra tredjepartsrevisjoner (f.eks. amfori BSCI). Vår leverandørstyringsplattform er også tilgjengelig for våre leverandører, slik at leverandørene selv kan få innsikt og jobbe med forbedringer i sin drift.