Retningslinjer

Ansvarlig produksjon og innkjøp

Vi har et stort ansvar for å sørge for at våre produksjoner gjennomføres på en ansvarlig måte, både av hensyn til mennesker, samfunn og miljø.

Krav til Tempo Trading

Vi i Tempo Trading erkjenner at det ligger et stort potensial for å bidra til en positiv utvikling i leverandørkjeden vår. Med bakgrunn i dette har vi satt følgende krav til oss selv:

Ansvarlige innkjøp

Tempo Trading skal tilstrebe langvarige leverandørforhold med leverandører som viser særlig vilje og evne til å jobbe med positiv utvikling i leverandørkjeden. I dette ligger det å bidra med, ved behov, veiledning eller ressurser som bedrer leverandørers mulighet til å levere på Tempo Trading sine krav. Vi ønsker en innkjøpspraksis som styrker, ikke undergraver, våre leverandørers mulighet til å levere iht. våre krav.


Aktsomhetsvurderinger

Vi kan og skal medvirke til at lokale arbeidsforhold utvikler seg i riktig retning. Tempo Trading skal gjennomføre risikokartlegginger av negativ påvirkning på mennesker, samfunn og miljø, og stanse, forebygge og redusere slik påvirkning. Tiltakene overvåkes og effekten av disse vurderes og kommuniseres til de berørte. Der våre aktiviteter forårsaker eller medvirker til negativ påvirkning, skal vi stanse denne aktiviteten, og vi eller vår leverandør være ansvarlig for gjenoppretting av skaden. Som heleid datterselskap av Dalema forholder Tempo Trading seg til konsernets føringer og overordnede policy for aktsomhetsvurderinger.


Antikorrupsjon

Tempo Trading, inkludert alle ansatte, skal aldri tilby eller motta ulovlige eller urettmessige pengegaver eller andre godtgjørelser for å oppnå forretningsmessige eller private fordeler. Det være seg for egen del eller fordeler for kunder, agenter eller leverandører.


Land under handelsboikott

Tempo Trading, inkludert våre leverandører og samarbeidspartnere, skal unngå forretningsforbindelser som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.


Fri fagorganisering og arbeiderepresentasjon

Tempo Trading støtter opp om retten til fri fagorganisering og andre former for demokratisk valgt arbeiderrepresentasjon. Vi skal involvere arbeiderrepresentanter og andre relevante interessenter i vårt arbeid med ansvarlig forretningspraksis.


Krav til leverandørkjeden

En viktig forutsetning for en ansvarlig forretningsdrift er å ha gode prinsipper for utviklingen av vår leverandørkjede.

Alle våre leverandører og samarbeidspartnere skal:

  • Følge våre retningslinjer for leverandører, herunder denne policyen, våre etiske retningslinjer (Code of Conduct) og våre kravspesifikasjoner til produkt.
  • Forsikre seg om at eventuelle underleverandører bakover i distribusjonskjeden, som benyttes i forbindelse med leveranser av varer til Tempo Trading, også opptrer i samsvar med disse.
  • Jobbe aktivt med aktsomhetsvurderinger og vise vilje og evne til kontinuerlig forbedring med hensyn på mennesker, samfunn og miljø.
  • På oppfordring fra Tempo Trading kunne redegjøre for hvordan de selv, og ev. underleverandører, oppfyller kravene som vi stiller til leverandør og produkt.
  • Vise vilje og tillate at Tempo Trading kan gjennomføre kartlegginger hos leverandør for å undersøke etterlevelse av retningslinjer.
  • Ha en gyldig revisjon i amfori BSCI, med resultat C eller bedre. Dette gjelder leverandører med produksjonsenheter i risikoland (Dalema benytter amfori sitt klassifiseringssystem for risikoland). Alternativt kan en gyldig SMETA 4-pillar revisjon med tilfredsstillende resultat godtas, eller en SA 8000 sertifisering. Det er også ønskelig at alle leverandører til Tempo Trading er sertifisert i henhold til ISO 14001 eller andre miljøstandarder, samt ISO 9001 eller andre kvalitets-/produkttrygghetsstandarder, men dette er ikke et absolutt krav.
  • Unngå handelspartnere som har aktiviteter i land som er pålagt handelsboikott av FN og/eller norske myndigheter.
  • Leverandører som, etter gjentatte henvendelser eller forsøk, ikke evner eller viser vilje til å imøtekomme våre minimumskrav til ansvarlig produksjon, avslutter vi samarbeidet med.